เว็บไซต์อยู่ในระหว่างแก้ไขปรับปรุง build


ตามที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯ เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลข้อมูลนั้น

สำนักงานฯ รับทราบปัญหาดังกล่าวและอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ www.rid.go.th


ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย 25 ลุ่มน้ำ