การสื่อสารขัดข้อง   ปกติ   เตือนภัย   วิกฤติ   ฝนตก